rahmani,ali

rahmani,ali

131

ما بال پرواز نداریم ، اما با اراده و همت مان و همراهی دوستان خوب، به قله ها می رویم و .همان هوائی تنفس می کنیم که عقابان بلند پرواز، تنفس می کنند

члан од септембар 2016