Ehsan Faraji

Ehsan Faraji

155

👈🏿 دو دسته مردمان هیچگاه به زندگی عادی بر نمی گردند. آنها که به جنگ رفته اند و آنان که عاشق شده اند. کوهنوردان هم جنگیده اند و هم عاشق شده اند و تنها جایی که به آرامش می رسند کوهستان است.

члан од септембар 2018

Premium Member